מחבר משניות משנת רפאל

רבי רפאל פרנסיס מחבר ספר משנת רפאל

 

אודות המחבר – הרב רפאל פרנסיס (מתוך ההקדמות לספר 'מנשת רפאל')

 

" היום יום רביעי בשב"ק לסדר "וזאת התרומה" שנת תשס"ו ב דר"ח אדר (ואנכי ד"ן שנים להולדתי), תהילות לאל עליון, יצאתי מעבדות לחירות מחול לקודש, לאחר ל"ג שנות עבודה זכיתי 'לג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורתך' בפרישתי לפנסיה.

במה אודה להשי"ת על החסד והטובה שעשה עמדי, להתפנות מעתה ועד אחרית 'להגדיל תורה ולהאדירה', ללמוד וללמד לשמור ולעשות כמצות אנשים יהודאין  ולעסוק בתורה ובמצות.

ומיום שמעי, שאני יוצא לגימלאות בסדר 'בשלח פרעה' ועד לסדר 'וזאת התרומה' סיימתי עתה יום ד א באדר סדר זרעים משניות."

(מתוך יומנו האישי של המחבר שנמצא לאחר פטירתו)

 

מכתביו הרבים של הרב רפאל פרנסיס זצ"ל אפשר ללמוד על אישיותו המופלאה, על הפשטות והגדולות, על הענווה והעוצמה הפנימית, על אהבת ה' ויראת שמים הפשוטה והתמימה שאפיינה אותו כל כך. הרב נהג תמיד להזכיר את גדולי ישראל בכל אורחות חייהם, וכך היה מונה אותם בשמותיהם, בעיסוקם, בתולדותם, שכניהם ותלמידיהם. הרב נהג בכל זמן ובכל עת לספר אודותם ולדבר בשבחם. הרב העריצם ודבק במעשיהם, כל מהלכו בחייו היה כמעשיהם, בזמן יגיעת כפיו נהג לומר שכך נהגו גם רבותיו, יגיעת הכפיים לצד עמל קניין התורה היה אצלו עבודת ה' יום יומית. וכך כתב באחד מכתביו: "לפיכך כלל גדול ומודעה רבא לעשות את התורה עיקר וכל השאר טפל, וגם הטפל יהיה לצורך העיקר, ולא יהפוך הסדר, כי הכל הבל, לבד הנשמה הטהורה חלק אלוה ממעל שנפח באפינו, לזכותינו כהיום הזה, כי במה נחשב מה אנו מה חיינו, לפיכך החכם עיניו בראשו לשים יראת ה' לנגד עיניו, ומיד יתעורר באהבתו לעבודתו יתברך, ואולי כך יזכה לחיי העולם הזה וגם חיי העולם הבא, ואשרי מי שבא ותלמודו בידו". (מתוך הקדמתו לספרו הק' אבני מילואים)

 

לרב היה 'התחייבויות יומיות' אותם פרע "דבר יום ביומו", תמיד נהג לומר שיש לו חובות, אנחנו במשפחה תמיד ראינו אותו לומד אבל לא ידענו באמת מה היה היקף 'חובותיו'. יומנו שנמצא בזמן ה'שבעה' פתח לנו פתח להבין מה היו 'חובותיו'. כשנפטר בפתאומיות מופלאה, ומ-ה' יצא הדבר ולא במקרה יום הסתלקותו חל ביום ובתאריך פטירת רבינו הקדוש – ר' יהודה הנשיא עורך המשנה, בערב שבת קודש פרשת "וישלח יעקב מלאכים" הפרשה אותה חיבב במיוחד, בה היה מברך את בני יעקב על מעשה שכם, שהקב"ה ינקום נקמת דם עבדיו השפוך, ונזכה לביאת משיח צדקנו בב"א. אותה פרשה בה חגג שבת חתן עם רעייתו, אותה הפרשה בה חגג 25 שנה לאחר מכן אף לבנו את 'שבת החתן', שנתיים לאחר מכן חגג בשבת זו 'שלום-זוכר' לנכדו שנקרא על שמו, שבת שסיים את מחזור לימודו ב'זוהר הקדוש', בערב שבת קודש הסתלק מעמנו העיר שבחבורה.

לאחר מותו מצאנו באמתחתו כתבים רבים שכתב בינו לבין עצמו. מעבר ל"משנת רפאל' אותו כתב בלילות אחרי יום עבודה ארוך (בזמן ששימש במספר תפקידים בכירים בחייו הציבוריים והפרטיים – סמנכ"ל רשות הדואר, קצין צנחנים במילואים, מבוני היישוב מצפה יריחו תובב"א) במשך 30 שנה לילה אחרי לילה הוסיף והעמיק בלימודו וכתב פירושים רבים נוספים: פירוש "שולחן עורך" על השו"ע, פירוש לנביאים, חידושי תורה בגמרא ובפרשיות השבוע, תרי"ג המצוות וביאורן, מאמרי תורה באמונה מוסר השקפה והלכה, סידור ומחזורי תפילה, שירי הלל והודאה לבורא עולם ועוד…

באחד משיחתנו סיפר הרב המחמבר לבנו הגדול שלפני כל הוצאה לאור של אחד מספריו עליו לסיים ש"ס בבלי לעבור ולבדוק שלא נפלה טעות חלילה "מטרתי בספר זה להעשיר ולהשכיל את הקורא בדברים חדשים ולסדר הדברים כעזר כנגדו על דברי הפוסקים הכתובים בספרי הימים... רק יקרא ויבין וישכיל ויוסיף דעת לקיים הכתוב "יגדיל תורה ויאדיר" (מכתביו).

 

"משנת רפאל" – ביאור על שישה סדרי משנה הינו מפעל גדול ונאדר בחייו של הרב שנכתבה בהתמדה יום יומית מתוך עמל תורה לצד יגיעת כפיים עצומה בלב טהור ובקדושה נפלאה.

כל מה שאנו עושים בהפצת כתביו מטרתנו כמטרתו להגדלת, הפצת והאדרת כבוד התורה ולומדיה.

"ואסיים במודעה רבה זו שכל עבודתי ליחדא שמא דקבה"ו ולא לכבודי עשיתי זאת, אלא להרבות תורה ולזכות את הרבים, מתוך אהבת התורה והארץ." (מכתביו)

"ואני מוסר מודעה זו שכל מה שקבלתי מהשי"ת הן בגשמיות והן ברוחניות, הרי הם בזכות לימוד המשנה הקדושה."

(מתוך הקדמת המחבר לספרו "דגן ותירוש").

המשפחה.

כתבה מתוך עלון מקדש מעט – עמוד 1/3

כתבה מתוך עלון 'מקדש מעט' – עמוד 2/3

כתבה מתוך עלון 'מקדש מעט' עמוד 3/3